KDBC 2015
Busan,KOREA. MAY 15~16,2015.
Location

찾아오시는 길

부산광역시 해운대구 해운대해변로 217(우동 651-2)   051-7400-114

 

  교통수단    운행 구간               상세정보
   공항버스     김해공항
     ~ 호텔
리무진 15분 간격 으로 운행
(07:10 ~ 21:40)
     버  스       부산역
     ~ 호텔

일반버스 139, 140, 1001, 1003(심야)

     김해공항
     ~ 호텔
좌석버스 307
     기  차
      부산역
   ~ 해운대역

지하철 1호선(노포동 행) → 서면역 2호선(장산 행) 환승 → 해운대역

 종합버스터미널
     ~ 호텔

지하철 1호선(신평 행) > 서면역 2호선(장산 행) 환승 > 해운대역
 Address: 부산광역시 해운대구 해운대해변로 217
TEL: 051-7400-114 FAX: 051-7400-115